POLÍTIQUES DE PRIVACITAT

Aquesta política de privacitat conté tota la informació necessària que s’ha de proporcionar als Usuaris al moment de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis del lloc web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s’utilitzen, comuniquen i els drets dels usuaris.

Aquestes polítiques s’han elaborat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa vigent de protecció de dades a Espanya, la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Responsable del tractament de dades personals

El responsable de la recollida i ús de les seves dades personals segons el que indica la present política de privacitat és:

LESING LWP SPAIN, SLU (Lesing LWP)
info@lacarboneria.es
NIF B-66825563
Avinguda Diagonal 437, 2-2,
08036 Barcelona, Espanya

 

Principis aplicats per al tractament de dades personals

Els principis indicats a continuació són aplicats per Lesing LWP i per qualsevol persona de la seva plantilla que tingui accés o de qualsevol forma tracti dades personals. Les dades personals seran sempre:

  • tractats de manera lícita, lleial i transparent.
  • recollits amb fins determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
  • adequats, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
  • exactes i, si cal, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin aquells que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.
  • conservats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
  • tractats amb integritat i confidencialitat, de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada.

Tipus de dades personals tractats i finalitat

Les dades personals que es proporcionin hauran de ser veritables, exactes i completes i mantenir-se actualitzats. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La falta d’aportació d’aquests, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

En el nostre lloc web recollim les següents categories de dades personals:

  • Informació relacionada amb atenció a sol·licituds i resolució de consultes, com a nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de contacte. Aquestes dades personals s’emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de sol·licituds i relacions comercials en la promoció immobiliària de la Carbonería i s’usaran per a completar qualsevol sol·licitud electrònica o consulta a través del nostre lloc web.

En qualsevol moment podeu modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les vostres dades personals per prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent d’aquella per a la qual inicialment es van recollir l’informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquest altre fi abans de procedir al tractament ulterior.

La informació personal que faciliti a tercers inclosos al lloc web, aliens al responsable, com podrien ser sol·licituds relacionades amb premsa o mitjans, o consultoria immobiliària i vendes, es regiran per les pròpies polítiques de privacitat del tercer, per la qual cosa recomanem consultar-les directament aquells, o a través dels seus llocs web.

Temps de conservació de les dades personals

Les dades personals facilitades es conservaran mentre duri l’execució de les gestions precontractuals, atenció a sol·licituds i resolució de consultes i en qualsevol cas durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d’aquesta finalitat i tractament.

Per a determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de dany per l’ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, els fins per als quals processem les seves dades personals i els requisits legals que apliquin.

Legitimació per tractar dades personals

Tractem les vostres dades personals en base al consentiment atorgat per a l’atenció de sol·licituds i consultes efectuades a través del nostre lloc web.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals podran ser comunicades als destinataris següents:

  • Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a Lesing LWP, com pot ser gestors de contingut del lloc web i relació amb clients, o consultores immobiliàries o de promoció i venda de les unitats residencials. Els proveïdors de serveis estan autoritzats a utilitzar la informació només en la mesura que sigui necessari per realitzar i prestar els serveis per als quals van ser contractats i amb subjecció als termes establerts als contractes d’encàrrec de tractament celebrats i en aquesta Política de Privacitat.
  • Administracions i Organismes Públics, quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable.

En cas de produir-se transferències internacionals de dades com a conseqüència de les anteriors comunicacions, en el supòsit que les empreses destinatàries es trobin fora de l’Espai Econòmic Europeu, Lesing LWP utilitzarà les clàusules contractuals tipus adaptades per la Comissió Europea recentment al juny 2021, com a garantia d’aquelles transferències realitzades a països que no compten amb una decisió d’adequació de la Comissió Europea.

En tot cas, aquells tercers amb els quals es comparteixin determinades dades de caràcter personal hauran acreditat amb caràcter previ l’adopció de mesures tècniques i organitzatives adequades per a la correcta protecció dels mateixos d’acord amb el RGPD.

Ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a fins diferents als determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

Drets de les persones

Els interessats podran exercir qualsevol dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades davant nosaltres.

Ens comprometem a respectar i facilitar l’exercici d’aquests drets i, en particular, dels drets d’accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l’enviament un correu electrònic a info@lacarboneria.es.

Li facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d’exercici dels drets que com a interessat el concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

En tot cas, l’informem que pot presentar reclamació enfront de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la tutela de qualsevol dels seus drets.

Aplicació de mesures de seguretat sobre les dades personals

Garantim que mantenim els nivells de seguretat necessaris per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web d’acord amb la normativa vigent, i que s’han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per evitar la pèrdua, destrucció o dany accidental, mal ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades.

També hem implantat un procediment de notificació en cas que hi hagi qualsevol sospita de violació en la seguretat de les dades personals, adreçat als interessats i també a l’autoritat de control que correspongui.

Contacte

Si té alguna inquietud o comentari sobre l’ús de les seves dades personals, si us plau contacti amb nosaltres per correu electrònic a info@lacarboneria.es.

novembre 2021