Avís Legal

Aquest Avís legal (d’ara endavant, les “CONDICIONS”) té per objecte regular l’accés i la utilització general del portal http://www.carboneria.es (d’ara endavant, el “LLOC WEB”), establir els drets i obligacions de cada part, així com als diferents continguts i serveis prestats per LESING LWP SPAIN S.L. o per tercers des de i/o a través d’aquell.

  1. TITULARITAT I DEFINICIONS

1.1. El present Lloc web és gestionat per la societat LESING LWP SPAIN S.L. (d’ara endavant, “LESING LWP”), amb CIF B-66825563, domicili social en Av. Diagonal 437, 2-2, 08036 Barcelona; inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom: 45497, Foli: 129, Secció: 8, Fulla: B489820, Inscripció: 1.

Per a contactar amb Lesing LWP pot fer-ho a través del correu electrònic info@lacarboneria.com

1.2. A efectes d’aquestes Condicions, el terme “Lesing LWP” o “Nosaltres” es refereix al Titular del Lloc Web, identificat a l’apartat anterior. El terme “Vostè”, “Usuari” o “Usuaris” es refereix a qualsevol persona que accedeixi, navegui i de qualsevol forma utilitzi el Lloc Web, els seus continguts i/o serveis.

1.3. La data de vigència a partir de la qual les Condicions seran aplicables serà la que consti al final d’aquest document.

  1. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

2.1. Lesing LWP, a través del Lloc Web, facilita l’accés a informació i continguts diferents, posats a disposició de l’Usuari directament per nosaltres o per tercers, i en particular, ofereix informació sobre les unitats residencials que promou i comercialitza, a més del l’immoble on estan situades.

2.2. L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web i els continguts i/o serveis que s’hi ofereixen d’acord amb aquestes Condicions i altres avisos, reglaments d’ús o instruccions posats en el seu coneixement, de manera diligent i correcta, comprometent-se a no utilitzar-lo amb fins o efectes il·lícits, prohibits en aquestes condicions o lesius de drets o interessos de Lesing LWP o tercers, infringint la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable, realitzar qualsevol classe d’acció que pogués inutilitzar, sobrecarregar o danyar sistemes, equips, servidors o serveis del Lloc Web, o accessibles directament o indirectament a través d’aquest.

  1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

3.1 Lesing LWP intenta per tots els mitjans tècnics possibles que el Lloc Web estigui sempre disponible, operatiu i en òptim funcionament. No obstant això, de vegades, i atesa la naturalesa de l’entorn digital, poden ocórrer incidències alienes a la nostra voluntat que impedeixin l’ús, l’accés i/o la navegació a través del Lloc Web. Quan això sigui raonablement possible, Lesing LWP advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del Lloc Web i dels serveis. Lesing LWP tampoc garanteix la utilitat del Lloc Web i dels serveis per a la realització de cap activitat en concret, ni la seva infal·libilitat i, en particular, encara que no de manera exclusiva, que els Usuaris puguin efectivament utilitzar el Lloc Web i els Serveis, accedir a les diferents pàgines web que formen el Lloc Web o a aquelles des de les quals es presten els serveis.

Lesing LWP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la manca de disponibilitat, errors en l’accés, operativitat i continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis .

 

3.2. Lesing LWP ha adoptat totes les mesures necessàries que permet la tecnologia actual per garantir i evitar l’existència o transmissió de virus i/o qualsevol altre tipus de programari nociu a través del Lloc Web.

Lesing LWP no assumeix responsabilitat ni tampoc pot garantir l’absència de virus o altres elements similars al Lloc Web i/o al servidor on s’allotja. Lesing LWP exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o a la presència d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions al sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris.

3.3. Lesing LWP podrà en qualsevol moment, al seu sol criteri i sense cap obligació d’avís previ, suspendre amb caràcter definitiu la presència del Lloc Web a la Xarxa i, per tant, dels serveis prestats des de o a través d’aquest. Quan això sigui raonablement possible, Lesing LWP advertirà prèviament la terminació o suspensió de la prestació del servei del Lloc Web. Lesing LWP queda eximida de qualsevol mena de responsabilitat derivada de les conseqüències que es puguin produir per la suspensió definitiva en la prestació d’aquests serveis.

3.4. Les representacions gràfiques de plans incloses en el Lloc Web tenen com a objecte verificar si l’espai és apropiat per a la finalitat prevista, sense caràcter vinculant o contractual. La seva finalitat és presentar de manera il·lustrativa l’estructura, instal·lacions i distribució d’elements en les unitats residencials i el propi immoble. Les representacions gràfiques dels plans no formen part de l’oferta comercial, promoció o invitació a comprar. Tota la informació precontractual requerida per la normativa vigent aplicable serà degudament proporcionada pel venedor amb anterioritat a la subscripció del contracte de compravenda. La informació corresponent als plans podrà modificar-se d’acord amb les exigències tècniques i/o legals requerides en cada cas, i els elements complementaris i la seva distribució, com ara mobiliari i instal·lacions de cuina, bany o jardí, entre altres, es mostren a títol merament il·lustratiu, i no formen part de la nostra oferta i/o promoció.

3.5. El contingut i la informació del Lloc web ha estat exhaustivament revisada a fi de presentar a l’Usuari una informació adequada, transparent i actualitzada. No obstant això, ens reservem el dret a modificar aquell contingut que eventualment hagi de rectificar-se o actualitzar-se.

  1. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

4.1. Els drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts, inclosos els textos, distintius corporatius, marques, dissenys, il·lustracions, imatges, guies, codi font i qualsevol element integrant del Lloc Web, són titularitat exclusiva de Lesing LWP i, quan correspongui, de les entitats o persones indicades expressament, estant tots ells protegits per l’ordenament jurídic espanyol i les normes comunitàries i internacionals que resultin aplicables.

4.2. Els Continguts i elements integrants del Lloc Web són propietat intel·lectual de Lesing LWP o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, quedant expressament prohibit la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte en els casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels corresponents drets.

4.3. L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal, privat i no col·lectiu en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats col·lectives o de caràcter comercial o professional.

  1. LEGISLACIÓ APLICABLE

Sense perjudici dels drets que corresponen a l’Usuari que sigui consumidor conforme a la normativa imperativa, el present avís legal i les seves condicions es regeixen per la legislació espanyola.

  1. CONTACTE

Si desitja contactar amb nosaltres, pot fer-ho a través del nostre formulari electrònic en la pestanya de contacte, o per correu electrònic a info@lacarboneria.es

Última versió, novembre 2021